Merkur.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse. Når du bevæger dig videre, accepterer du vores brug af cookies. Luk / Læs mere.

Ratepension


30% - reglen for selvstændige
Til og med 2014 har selvstændige erhvervsdrivende (ikke A/S eller ApS) mulighed for at benytte det særlige opfyldningsfradrag for selvstændige (30% af reguleret overskud). Er du også ansat som lønmodtager har du samtidig mulighed for at indbetale op til hhv. 50.000 kr. (2012 og 2013) og 55.000 kr. (2014) excl. AMB via arbejdsgiver.

Fra 2015 gælder reglerne for privates indbetaling til ratepension også for selvstændige. Overskuddet, som de 30% beregnes af, opgøres iht. Pensionsbeskatningsloven således:
 

 
”Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22b med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinster på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud. I overskuddet som nævnt i 3. pkt. indgår ikke indkomster ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver såsom særlig fremstillingsmåde eller lignende (knowhow), pantentret, forfatter- og kunstnerret og ret til mønster og varemærker, eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningen.” (uddrag af PBL § 18, stk. 5)
 
Ophørspension §15a
Den særlige pensionsordning er forbeholdt virksomhedsejere, der har været reelt erhvervsdrivende. Det vil sige, at ordningen ikke gælder for personer, der har drevet ren passiv virksomhed, fx investering i værdipapirer, ejendomsudlejning og anpartsinvestering. Dog må den passive del nu udgøre op til maksimalt 50%.
 
Hovedregler for at kunne oprette en ophørspension:
  • Virksomheden skal afvikles helt eller delvist, og der skal opnås en skattepligtig fortjeneste ved afvikling.
  • Virksomhedsejer skal være fyldt 55 år inden afståelsen og være fuldt skattepligtig i Danmark.
  • Virksomehdsejer skal have drevet virksomhed i en sammenhængende periode på mindst 10 år inden for de sidste 15 år, som enten personlig drevet virksomhed, som hovedaktionær/anpartshaver, som medarbejdende ægtefælle, som efterlevende ægtefælle, der indtræder i rettigheder og pligter i boets eller afdødes skattemæssige stilling i virksomheden eller aktiebesiddelsen.  
  • Hele fortjenesten kan indbetales med fradrag, dog max 2.507.900 kr. (2012) 
  • Den samlede indbetalingsperiode må ikke strække sig længere end over 10 år. 
  • Udbetalingsperioden kan tidligst starte 5 år efter oprettelsen. Der er ingen øvre grænse for, hvornår udbetalingerne fra pensionsordningen skal starte.
Advokat/revisor kan beregne og attestere den skattepligtige fortjeneste. Den pågældende rådgiver underskriver en erklæring, der dokumenterer indbetalingens størrelse, og at den skattemæssige avance opfylder reglerne for placering på en ophørspension.
 
 
Generelle skatteregler for ratepensioner herunder privat, arbejdsgiver samt 30%-reglen for selvstændige
Indbetalinger du foretager, kan alene fradrages i den personlige indkomst ved beregning af sundheds-, kommune- og kirkeskat, samt ved beregning af bundskat og topskat til staten.
 
Merkur indberetter de indbetalte beløb til SKAT. Du skal selv sørge for, at kontrollere din fortrykte årsopgørelse, for at sikre at du får fradrag for dine private indbetalinger.
 
Pension og investering
Merkur giver dig mulighed for at investere dine pensionsmidler etisk og bæredygtigt. Du kan bl.a. inverstere op til 20% af dine samlede pensionsordningers værdi i samme pengeinstitut - dog op til 46.000 kr. - i Merkur Andele. Læs mere under menupunktet
Andele i Merkur eller bliv klogere på vores andre bæredygtige investeringsprodukter.
 
Læs om bl.a. indskudsregler, udbetaling og forsikring under ratepension for privatpersoner.
 
Merkur Andelskasse er under tilsyn af Finanstilsynet. Læs om cookies og vilkår for brug. Sitemap