Årlige investeringsomkostninger

Fra 2019 vil du modtage en ny opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger fra Merkur Andelskasse. Opgørelsen over ”årlige investeringsomkostninger” giver dig et overblik over de samlede omkostninger og gebyrer, som du har betalt for dine investeringer foretaget via Merkur det foregående år.

Der er ikke tale om nye omkostninger, men blot en ny måde at vise de samlede omkostninger på. I stedet for at finde omkostningerne forskellige steder, får du nu en samlet oversigt over omkostningerne på dine investeringer.

Bemærk: Nederst på siden finder du en detaljeret forklaring til opgørelsen over de årlige omkostninger. 

Hvorfor sender I mig sådan en oversigt?

Vi sender dig oversigten, fordi der er kommet ny lovgivning på området, som fastlægger, at vi skal sende en samlet opgørelse over de omkostninger, der er forbundet med dine investeringer.

Er alle investeringsomkostninger så med i oversigten?

Ja, vi har bestræbt os på få alle investeringsomkostninger med i oversigten.

Hvad dækker de forskellige omkostningstyper over?

Vi har lavet en forklaring til indholdet, som du finder nederst på denne side.
Det er vigtigt at understrege, at kun administrationsomkostningerne trækkes fra din konto. Værdipapiromkostningerne er omkostninger, der findes i en investeringsforening. Det vil sige, at omkostningerne er trukket fra, før du ser dit afkast.

Jeg er usikker på, om jeg har den rigtige investeringsløsning. Hvad gør jeg?

Hvis du ønsker at få gennemgået dine investeringer, er du som altid velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver eller din afdeling i Merkur.

Er der noget omkring omkostningsoversigten, jeg skal være specielt opmærksom på?

Der er følgende generelle forhold, du skal være opmærksom på:

  • Har du et fælles værdipapirdepot med fx din ægtefælle, har I begge modtaget et omkostningsbilag. Det betyder selvfølgelig ikke, at omkostningerne er betalt to gange. Bemærk dog, at det af tekniske årsager kun har været muligt at vise handelsomkostningerne hos den primære depotejer.

  • Opgørelsen af værdipapiromkostningerne er baseret på omkostningssatser, som er publiceret af værdipapirudstederne. Såfremt omkostningsdata fra udstederne er mangelfulde eller forkerte, har Merkur ikke mulighed for at opgøre værdipapiromkostningerne korrekt. 


Jeg har flere forskellige værdipapirdepoter hos Merkur. Hvorfor kan jeg ikke se en opgørelse for hvert af depoterne?

Lovgivningen sikrer, at du får et samlet overblik over alle dine investeringsomkostninger. Vi har bestræbt os på at få alle omkostninger med i bilaget, men det har ikke været teknisk muligt at lave separate opgørelser for hvert enkelt depot for 2018.

Hvornår skal omkostningerne betales?

Alle omkostninger, som fremgår af bilaget er betalt. Enten i forbindelse med, at du har handlet værdipapirer i løbet af 2018, eller ved at pengene er hævet på din konto, eller at de investeringsforeninger, du investerer i, har afholdt omkostningerne, før dit afkast blev opgjort.

Hvorfor er omkostningerne ikke de samme som i min årlige oversigt over serviceydelser?

Den årlige oversigt over serviceydelser og oversigten over investeringsomkostninger har meget til fælles, men er ikke umiddelbart sammenlignelige. De to oversigter medtager et forskelligt udvalg af omkostninger og opgør omkostningerne på forskelligt niveau bl.a. fordi reglerne, som ligger til grund for oversigterne er forskellige.

Jeg forstår ikke. Hvad gør jeg?

Hvis du har brug for yderligere information om omkostninger, er du velkommen til at kontakte din investeringsrådgiver i Merkur.