Beskatning af Andele

Merkurs andelshavere skal betale skat af afkastet fra deres andele efter reglerne for aktiebeskatning. Afkast fra andelene kommer alene i form af kursstigninger, da Merkur ikke udbetaler udbytte til andelshaverne. Nedenfor kan du se de konkrete skatteregler og skattesatser for 2018. Satserne kan også ses på skat.dk under ”satser og beløbsgrænser”.

 

I 2019 er skattereglerne for aktier, der ikke er noteret på regulerede markeder, herunder Merkurs andele, således: 

PRIVATPERSONER

Ved gevinst
Positivt afkast beskattes i anden aktieindkomst på aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked. Afkast op til kr. 54.000, beskattes med 27%, og afkast over kr. 54.000 beskattes med 42%. En eventuel ægtefælles uudnyttede bundfradrag bliver overført. Beskatning sker i det år, hvor salg af andele sker.

Ved tab
Negativt afkast fradrages i anden aktieindkomst på aktier eller lignende andele, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Hvis aktieindkomsten herefter er negativ beregnes en negativ skat af aktieindkomsten, som modregnes i slutskatten, og denne negative skat modregnes i den skattepligtigedes slutskat med 27% op til et tab på kr. 54.000 og herefter med 42%.

En ægtefælles uudnyttede bundfradrag bliver overført.

Beskatning sker i det år, hvor salg af andele sker. Beløbet skal indberettes i felt 67 på årsopgørelsen efter gennemsnitsmetoden. Tab angives med minus.

Ved frie midler har kunden indberetningspligten overfor Skat. 

SELSKABER MF.L.* HVOR EJERANDEL ER UNDER 10%

Ved gevinst
Kursgevinster er skattefri.

Ved tab
Kurstab er ikke fradragsberettiget.

* De nye skatteregler er trådt i kraft pr. 1. januar 2013. Kurstab eller kursgevinster pr. 1. januar 2013 kan ikke overføres til et senere tidspunkt. Selskaber var i 2012 skattepligtige af fortjenester og tab af ejerandel under 10% i unoterede aktier. Man kunne vælge at bruge lagerprincip eller realisationsprincip. Kontakt selskabets revisor for nærmere oplysninger. 

HVEM SKAL IKKE BETALE SKAT AF ANDELE?

Andelshavere, der ikke er skattepligtige (f.eks. institutioner og foreninger), er heller ikke skattepligtige af afkast på Merkurs andele. For personer og selskaber, der er skattepligtige i udlandet, vil der som udgangspunkt ikke være nogen dansk beskatning.