Beskatning af Triodos værdipapirer

Private

Beskatningsprincip: Regler for minimumsbeskatning

Investeringsfonde:
Triodos Sustainable Equity Fund R Dis
Triodos Sustainable Equity Fund R Cap
Triodos Sustainable Pioneer Fund R Cap

Ved gevinst: 
Hvert år beregnes en minimums-indkomst, der beskattes som aktieindkomst. Minimumsindkomsten omfatter Afdelingens faktisk modtagne udbytter og realiserede gevinster og tab på aktier.

Minimumsindkomsten udbetales ikke til investor, men tillægges anskaffelsessummen og indgår således i opgørelsen af den endelige gevinst/tab ved realisation.
Ved afståelse eller indløsning af beviser beskattes investor af aktieavancen, der opgøres som forskellen mellem afståelsessum og (den justerede) anskaffelsessum. Aktieavancen medregnes i aktieindkomsten og beskattes med 27% (2017) op til 51.700 kr. og 42% af indkomst derudover. Progressionsgrænsen er 103.400 kr. for ægtefæller. 

Ved tab
Hvert år beregnes en minimums-indkomst, der beskattes som aktieindkomst. Minimumsindkomsten omfatter Afdelingens faktisk modtagne udbytter og realiserede gevinster og tab på aktier.

Minimumsindkomsten udbetales ikke til investor, men tillægges anskaffelsessummen og indgår således i opgørelsen af den endelige gevinst/tab ved realisation.

Ved afståelse eller indløsning af beviser beskattes investor af aktieavancen, der opgøres som forskellen mellem afståelsessum og (den justerede) anskaffelsessum. Aktieavancen medregnes i aktieindkomsten og beskattes med 27% (2017) op til 51.700 kr. og 42% af indkomst derudover. Progressionsgrænsen er 103.400 kr. for ægtefæller. 

Beskatningsprincip:  Regler for lagerbeskatning

Investeringsfonde:
Triodos Microfinance Fund R Dis
Triodos Microfinance Fund R Cap
Triodos Renewables Europe Fund Class R
Triodos Sustainable Bond Fund R Cap
Triodos Sustainable Bond Fund R Dis
Triodos Sustainable Mixed Fund R Cap
Triodos Sustainable Mixed Fund R Dis

Ved gevinst
Beskatning sker som lagerbeskatning. Det vil sige, at forskellen mellem værdien primo året (eller den dato, hvor du har købt værdipapiret) og værdien ultimo året (eller den dato, hvor du har solgt værdipapiret) er skattepligtig. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Gevinster beskattes som kapitalindkomst med maksimalt 42 % (2017)*

Ved tab
Beskatning sker som lagerbeskatning. Det vil sige, at forskellen mellem værdien primo året (eller den dato, hvor du har købt værdipapiret) og værdien ultimo året (eller den dato, hvor du har solgt værdipapiret) er skattepligtig. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis. Udbetalt udbytte er skattepligtigt på tilsvarende vis.

Nettotab er fradragsberettigede direkte i kapitalindkomsten.*

*Positiv kapitalindkomst: Der er en bundgrænse på 42.800 kr. (2017) (dobbelt for ægtefæller). Positiv nettokapitalindkomst inden for bundgrænsen belastes ikke med topskat på 15 %. Dermed bliver skatten af positiv nettokapitalindkomst inden for grænsen kun ca. 36,95%, mens nettokapitalindkomst over grænsen beskattes med maksimalt 42,0 % (2016) Begge forhøjes evt. med tillæg af kirkeskat.
Negativ kapitalindkomst: Skatteværdien af negativ kapitalindkomst vil ligge på højst 32,95%.

Erhverv

Alle Triodos’ fonde har samme skatteregler:

Selskabsindkomst. Gevinster er skattepligtige og tab fradragsberettigede. Skattesats 22 % (2017). Opgørelsen af indkomsten sker efter lagerprincippet.