Årsrapport 2017

2017 har på flere måder været et udfordrende år for Merkur og vindene har på mange måder ikke blæst vores vej. Årets resultat blev et underskud på 19 mio. kr., hvilket vi finder meget utilfredsstillende, særligt når man sammenholder det med 2016, hvor vi havde et overskud på 20,2 mio. kr.

Resultatet for 2017 skyldes fire hovedfaktorer:

1. Som vi tidligere har skrevet om både i dette nyhedsbrev og i Pengevirke, havde Merkur besøg af Finanstilsynet i 2017. Tilsynsbesøget medførte ekstra nedskrivninger på 26 mio. kr., hvilket er en væsentlig faktor for årets resultat. Baggrunden for nedskrivningerne er i høj grad en ændret praksis i, hvordan man vurderer de ejendomme, der ligger til sikkerhed for Merkurs udlån. Det betyder helt konkret, at vi nu vurderer ejendommene til lavere værdier, end vi på baggrund af eksterne vurderinger tidligere har vurderet dem til.

2. På grund af de øgede nedskrivninger blev den kapital, Merkur råder over, også reduceret. Det betyder, at vi ikke har kunnet forøge vores udlån så meget som planlagt. Derfor har vi ikke fået de renteindtægter, som vi havde regnet med.

3. Merkur er ligesom en række andre banker blevet påvirket af ekstraordinære nedskrivninger på systemudvikling i datacentralen BEC. Nedskrivningerne kommer som en afledt effekt af nye kapitalkrav til bankerne. BEC’s nedskrivninger påvirker værdien af den andel, Merkur ejer af datacentralen, negativt med næsten 6 mio. kr.

4. Merkur gennemførte i efteråret en større organisationsændring, som på sigt vil gøre Merkur mere rentabel, men som har kostet os ca. 5 mio. kr. i engangsomkostninger.

Der er ikke tale om en vedvarende tendens, men en række enkeltstående hændelser, som påvirker årsresultatet i en negativ retning, og hvor underskuddet har været for stort til, at vi har kunnet løbe det hjem på indtægtssiden.

Solidt kapitalgrundlag

Siden halvårsregnskabet er det lykkedes Merkur at forbedre kapitalgrundlaget væsentligt.

Merkurs solvensbehov (inkl. kapitalbevaringsbuffer) er opgjort til 13,1% (277 mio. kr.) og kapitalprocenten til 16,3% (347 mio. kr.). Vi har således 3,3% (70 mio. kr.) mere, end hvad loven kræver, hvilket vi finder acceptabelt.   

Det er således lykkedes Merkur at øge overdækningen med 0,8% eller med 17 mio. kr. siden vi opgjorde halvårsregnskabet og det på trods af, at der er indfaset nye kapitalkrav i mellemtiden.

Stor opbakning til Merkur

Der er fortsat mange, der vælger at investere i Merkur og både antallet af kunder og andelshavere vokser. Der er med andre ord stor opbakning til vores værdibaserede forretningsmodel. I 2017 havde vi en nettotilgang på 1.424 kunder og andelskapitalen voksede med 18,8 mio. kr. Vi har i årets løb kunne byde velkommen til 619 nye andelshavere (netto), og dermed er vi nu i alt 6.686 andelshavere.

Vi er meget taknemmelige for den tillid, som andelshavere og kunder har vist os. Vores kunder og andelshavere er fundamentet for, at Merkur kan eksistere som et værdibaseret alternativ i den danske banksektor.

Merkurs vej ind i fremtiden

Vi er i fuld gang med at ruste Merkur til fremtiden ved at styrke vores basisindtjening og effektivisere forretningsgange. Derfor har vi i efteråret 2017 iværksat en større organisationsændring samt justeret en række priser.

Du kan læse mere om tiltagene her.

På baggrund de effektiviserende tiltag, vi har sat i værk med organisationsændringen, forventer vi for 2018 et overskud på 10-14 mio. kr. efter skat.

Generalforsamling

Merkur afholder ordinær generalforsamling lørdag den 14. april 2018 i Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor årsrapporten fremlægges, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål. Andelshavere modtager inden længe indkaldelsen til generalforsamlingen i e-Boks eller pr. post.

Du finder årsrapporten for 2017 nederst på siden. I rapporten kan du læse mere om årets resultat og den generelle udvikling i Merkur.