Merkurs økonomi er sund

Konsulentvirksomheden Bankresearch har den 4. maj offentliggjort en rangordning af bankerne, som har fået omtale i flere medier.

Bankresearchs liste tager udgangspunkt i bankernes årsregnskaber, der ganges op med forskellige faktorer således at hver bank kan repræsenteres af et tal. I denne liste ligger Merkur som nummer 62 ud af 70 banker. Bankresearchs liste sammensættes ved at nøgletal fra årsrapporterne bliver ganget op efter et system med forskellige vægte, som manden bag - Nicholas Rohde - selv har defineret. Vælger man andre vægte eller andre nøgletal, får man et andet resultat.

Merkurs økonomi styrket i 2014

Det er paradoksalt, at listen giver indtryk af tilbagegang for Merkur, når realiteten er, at vi i 2014 ligger bedre på de centrale nøgletal, end vi gjorde i 2013. Denne udvikling ser ud til at blive forstærket i 2015.
Vi mener derfor ikke at listen giver et fyldestgørende billede af Merkur eller en række andre banker for den sags skyld. Merkurs økonomi er sund og i fremgang. Vi ligger f.eks. meget fint inden for rammerne af Finanstilsynets tilsynsdiamant, der måler på 5 centrale risikoparametre i bankerne. Det er Finanstilsynet, der har det overordnede tilsyn med den finansielle sektor. De centrale nøgletal i Merkur er forbedret og generelt meget positive. Overskuddet er steget og vi har en likviditetsoverdækning på 264% i forhold til lovens krav. Se flere eksempler på tal herunder.

 

2014        

2013          

Overskud

6,3 mio. kr  

3,9 mio. kr.

Kapitalprocent (polstring)

15,8%

14,4%

Solvensoverdækning

5,0%

4,1%

Nedskrivningsprocent (tab og forventede tab på kunder) 

1,3%

1,8%

Vi har fået 16 mio. kr. i ny andelskapital i 2014. Vi har en kapitalplan, der rækker frem til 2019 og tager højde for indfasning af de nye EU kapitalkrav. Vi er forud for denne plan, bl.a. når det kommer til kapitaldækning.

Forskelsbehandling af små og store banker

Der er en række klare uhensigtsmæssigheder i Bankresearchs metode. Flere af parametrene tager f.eks. udgangspunkt i bankens størrelse, dvs. en stor bank får i udgangspunktet et fortrin frem for en mindre. Kapitalprocenterne sammenlignes også uden, at der tages hensyn til, at de største banker kan hæve deres kapitalprocent betragteligt ved at anvende en såkaldt intern ratingmodel, hvor banken selv fastsætter risikovægte på de forskellige typer af udlån og andre aktiver. Skulle disse banker beregne deres kapitalprocenter efter den standardmetode, de mindre og mellemstore banker anvender, ville procenterne blive langt mindre.

Visse nøgletal overvægtes

Merkurs indtjeningsmål sigter mod et rimeligt og stabilt overskud, som andelshaverne er tilfredse med, og ikke mod størst muligt overskud. Da Bankreseach vægter indtjening højt, dels ved at give en række indtjeningsnøgletal en høj vægt, dels ved at have flere nøgletal, der reelt siger det samme, har vi allerede her en ulempe i modellen.

Tager man imidlertid et centralt nøgletal som basisindtægter pr. omkostningskrone (dvs. hvor meget indtjening den basale bankdrift skaber), ligger Merkur som nummer 37 ud af 79 banker i Lokale Pengeinstitutters nøgletalstabel. Tager man et andet centralt nøgletal, nedskrivningsprocenten, ligger Merkur som nr. 44 ud af 79, dvs. langt bedre end Bankresearch’s liste giver udtryk for.

Du er som altid velkommen til at kontakte Merkur, hvis du har spørgsmål. Du kan kontakte din rådgiver eller skrive direkte til Merkurs administrerende direktør Lars Pehrson på lp@merkur.dk 

Alle banker er omfattet af Garantifonden for indskydere og investorer som dækker indlån op til 750.000 kr. pr. kunde. Denne ordning gælder ikke andelskapital.